Sammanfattning:

Den här FAQ:n förklarar relationen mellan maskin och RSProcution.

Generel FAQ

This FAQ explains the relation between Machine and RSProduction

GENERAL FAQQ1: Vad fångas på E2? Tidsstämpel av högasignaler?

    A1: Tidsstämplar av cyklar, cykelmängd, höga och låga signaler.


Q2: Tar E1 data från E2? eller skickar E2 Data till E1

    A2: E1 läser data från E2 varje sekund.


Q3: Tar E4 data från E1 eller skickar E1 till E4?

    A3: E1 skickar data till E4


Q4: Är det någon bekräftelse process mellan E1 och E2 för att se att datan överförts korrekt.

    A4: Det finns 2 sätt att kontrollera om en anslutning är etablerad. I Office tools i rubrikfältet finns en indikator för maskinanslutning och i Office Tools under Hårdvara kan du se om PLC har kontakt och när den senaste kontakten var. Om anslutningen är nere har PLC en cykelräknare som kommer att återställas när man når 9999 cykler från det senast kända antalet registrerade cykler i PLC.


Q5: Finns det en bekräftelse mellan E4 och E1 att uppgifterna överförs framgångsrikt?

    A5: Om statusindikatorn i vänster / höger nederkant i klienten är grön i botten är serveranslutningen etablerad. Om färgen är gul i botten
av statusindikatorn finns ingen serveranslutning till E4 och data sparas i klienten E1. Om den övre delen av statusindikatorn är gul finns en que av
dataöverföringen och försöker skicka data till E4 kontinuerligt. Blå färg överför data. Allt grönt är att det inte finns några data att överföra för tillfället.


Q6: Går data bort från E2 först efter det att det är bekräftat att uppgifterna redan är lagrade i molnet?

    A6: Tidstämplar och cykler sparas upp till 9999 cykler innan räknaren återställs. Hög / låg signal överförs direkt och är inte buffrad i
PLC. Om anslutningen går ner till E2 kommer den senaste kända hög / lågsignalen att vara känd för E1.


OM C1 är frånkopplad


Q7: Vilket/Vilka meddelande kommer att visas på E1?

    A7: Maskinkontakt i rubrikfältet är inte OK (Ingen kontakt)


Q8: Hur långtid tar det innnan meddelandet visas när det inte finns någon kontakt?

    A8: Direkt


Q9: Om en order kördes före frånkoppling, kommer den att registreras som ett stop?

    A9: Om det finns en cykelsignal kommer det att finnas ett stopp när gränsen för stopptid  uppnås. Om det finns en produktionstidssignal kommer statusen bli den senast kända signalen. Vi har funktionalitet som kontrollerar den senast kända signalen för blackboxingångarna så att det kommer att finnas minimala "felaktig" signalstatusar om  anslutningen går ner.


Q10: Hur lång tid tar det innan Stoppet registreras efter en frånkoppling

    A10: Detta beror på inställningarna på Mätpunkten eller Artikeln


Q11: Om förbindelsen C1 återfår kontakt senare i scenariot, Hur lång tid tar de då  för E1 och E2 att veta att detta skett.

    A11: E2 är aldrig frånkopplad, endast om strömmen är borta. E1 läser från E2 varje sekund.


Q12: Efter återuppkoppling, Hur lång tid tar det innan E1 hämtar data från E2(eller att E2 startar att skicka sin buffrade data till E1)?

    A12: 1 sekund


Q13:  Sammanställer RSP informationen efter att man tagit emot den buffrade datan, för att ta bort de aktiverade stoppet ?

    A13: Så fort Operator Tools-klienten hämtar data ifrån PLC och det är en pågående produktion tas stoppet bort. Om maskinen inte producerar så kommer cykler skickas till klienten och stoppet avslutas, neb om maskinen inte producerar  kommer det att bli ett nytt stopp. Är det en produktiontidssignal stoppas stoppet om maskinsignalen är högOM E1 PANELEN  ÄR ÄR AVSTÄNGD ELLER INTE SVARAR


Q14: Finns det någon automatisk varningsmekanism (genom molnet) att veta att E1 inte längre svarar?

    A14: Vi har inte denna funktion idag, men det finns möjlighet att bygga med observationer (ingår inte i standardutgåvan utav RSProduction).


Q15: När E1 inte svarar, kommer E2 att buffra data från E3, korrekt?

    A15: Ja, men endast antalet cykler, inga tidsstämplar eller produktionstidssignaler (hög / låg)


Q16: Om en order kördes innan E1 stängdes av / hänger sig , kommer den att registreras som ett  stopp?

    A16: Om det är en cykelsignal registreras den som stopp tills den kommer återfår kontakt. Om det är en produktionstidssignal (hög / låg)  visas senast kända status.


Q17: Hur lång tid tar det innan ett stopp registreras om E1 går ner?

    A17: Det beror på Mätpunkts/Artike-konfigurationen.


Q18: After E1 come back on, how long before E1 pulls data from E2 ( or E2 starts sending buffered data to E1)?

    Q18: As soon as Operator Tools is logged in.


Q19: After receiving the buffered data, does RSP reconcile the information to remove the triggered Stop?

    A19: As soon as the Operator Tools client get data from the PLC and there is an ongoing production, the stop will end. 

If the machine is not producing, cycles will be transferred to the client and the stop will end but if the machine is not producing there will be a new stop. 

Is it a production time signal the stop will end if the machine signal is high.  


IF THE C3 IS DISCONNECTEDQ20: What message(s) will be shown on E1?

    A20: Status indicator in the right bottom corner will be yellow at the bottom


Q21: How long after disconnection before the message is shown?

    A21 Couple of seconds , up to 10 seconds


Q22: Where will the data be buffered? E1 or E2?

    A22: E1


Q23: If stored on E1, what happens if E1 is restarted or hangs after C3 is disconnected?

    A23: Data is stored on the hard drive. Data will be stored and transferred to the cloud when E1 is reconnected.


Q24: If an order was running before disconnection, will it be registered as a Stop?

    A24: No, as long as E1 have a connection to E2


Q25: How long after disconnection before the Stop start to register?

    A25: The disconnection (C3) to E4 have nothing to do with the data collection from E2 and will not affect stops


Q26: After re-connection, how long before buffered data starts to transfer?

    A26: Data is sent every ~10 second and begin to transfer when Operator Tools is logged in


Q27: After receiving the buffered data, does RSP reconcile the information to remove the triggered Stop?

    A27: C3 disconnection have nothing to do with stops in E1. But other clients will not get updated data from the affected client that 

is temporarily disconnected from the cloud


IF THE C2 IS DISCONNECTED

Q28: The only way to realize this visually is by looking at the LED indicators on the PLC, correct?

    A28: Yes, the inputs of the blackbox will not pulsate and the COMM lamp will not pulsate as frequently as before


Q29: If an order is running before C2 goes down, it will be registered as a Stop?

    A29: Yes


Q30: If an order is runnig before C2 goes down, is there an indicator or message on RSP to show no data is coming in from PLC after certain amount of time?

    A30: No message will occur. There will be a stop depending on the measure point / article settings. E1 is only looking on the connection status to E2, not to E3.